Accessibilitat Accessibilitat


VALIDe complint el seu compromís amb l'accessibilitat web, ofereix un disseny i estructura lliures d'obstacles visuals i tecnològics que permeten l'accés als seus continguts a persones amb diferents nivells de discapacitat, persones majors, i usuaris en general.


Per aconseguir aquest objectiu, el Centre de Transferències de Tecnologies aplica a les seves pàgines web les pautes d'accessibilitat WCAG 1.0 ( Web Content Accessibility Guidelines versió 1.0) establertes pel grup de treball WAI ( Web Accessibilitty Initiative ) que pertany al W3C ( World Wide Web Consortium ) adoptades per la Unió Europea, aplicant a cada pàgina els següents estàndards:

  • Normes W3C de separació entre codi (XHTML 1.0) i presentació (CSS)
  • Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG) versió 1.0

A fi d'assegurar aquests nivells de compliment de criteris d'accessibilitat, s'han realitzat proves amb eines automàtiques com el Test d'Accessibilitat Web ( TAW ), eina desenvolupada per la Fundació CTIC per a l'anàlisi de les pàgines d'internet del grau d'accessibilitat, d'acord als estàndards W3C.

FEDER
W3C AA W3C CSS W3C HTML