Condicións de Uso Condicións de Uso


En cumprimento coaLOPD LEI ORGÁNICA 15/1999, DO 13 DE DECEMBRO, DE PROTECCIÓN DE. DATOS DE CARÁCTER PERSOAL e regulamentos de desenvolvemento posteriores, todos os datos de carácter persoal asociados ás firmas e certificados electrónicos que sexan enviados polos usuarios, se empregarán exclusivamente con fins de validación e serán eliminados dos rexistros temporais de VALIDe unha vez realizadas as operacións de validación correspondentes.

FEDER
W3C AA W3C CSS W3C HTML